EO Series
30년 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 완벽한 제품을 만들겠습니다.

EO-125,EO-235,EO-350,EO-490,EO-620,EO-740,EO-1000,EO-1250,EO-1750,EO-2000,EO-2500 EO Series

FEATURES
직결 동력전달방식
필요기능을 내부에 통합한 콤팩트형
롤러베어링 사용/자유로운 로터의 회전보장
마찰이 없음
압축실에 윤활유가 존재하지 않음
유번이 없는 압축공기 생산
높은 동력 효율
효과적인 로터축의 실링

첨부파일

본문

SPECIFICATIONS
MODEL EO-125 EO-235 EO-350 EO-490 EO-620 EO-740 EO-1000 EO-1250 EO-1500 EO-1750 EO-2000 VO-2500
MOTOR(HP) 30 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 500
AIR END(Double Stage) CD-4VSD CD-4VSD CD-8D CD-8D CD-14D CD-14D CD-14D CD-26D CD-26D CD-26D CD-26D CD-42D
Capacity(M3 Min) 7barg 3 5.5 9 12 15 17.4 23.4 31.2 36 40.5 45 60
Capacity(M3 Min) 9barg 2.5 5 7.6 10 12.6 16 20 26 31.1 38 40.4 50
Discharge connection A 25A 32A 50A 50A 50A 65A 65A 80A 80A 100A 100A 100A
Driving Type Direct Driven by coupling
Cooling System Air & Water Cooling
Discharging Water Cooling Water Temperature + 10°C Less
Air Temperature Air Atmospheric Temperature + 15°C Less
Starting System INVERTER Y-△ or Inverter/Reactor
Dimmension (mm) W 1900 1900 2400 2400 2400 2700 2700 3500 3500 3500 4500 4500
D 1280 1280 1500 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700 1800 1800
H 1600 1600 1700 1750 1750 1900 1900 2150 2150 2150 2150 2150
Weight(kg) 1800 1900 3300 3400 3500 3500 3500 4200 4700 4700 4900 4900